Inovacije u S3 područjima Feromihin

Projekt u sebi objedinjuje inovacije u području organizacije poslovanja i procesa tvrtke u cilju proizvodnje i komercijalizacije dva inovativna proizvoda – PIMSf i eLBC.

www.strukturnifondovi.hr

Ukupan iznos projekta

Ukupan iznos projekta: 5.918.705,92 HRK

Iznos EU potpore

Iznos EU potpore:  2.765.976,95 HRK

Rok trajanja

Rok trajanja: 01.06.2020. – 30.05.2022.

Aktivnost 1 Inovacija organizacije poslovanja – 1/6/2020 – 30/5/2022

Navedenom aktivnošću planira se uvođenje noviteta u organizaciju poslovanja tvrtke u cilju komercijalizacije dva inovativna proizvoda: PIMSf i eLBC. Aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

1.1. Predstavljanje nove organizacijske metode (Metoda procesnih funkcija)

1.2. Formiranje novog odjela proizvodnje eLBC-a

1.3. Formiranje novog odjela implementacije PIMSf-a

1.4. Nabava i uvođenje integriranog sustava praćenja novih proizvoda (ERP)

1.5. Uvođenje programa za osposobljavanje

1.6. Uvođenje nove baze znanja i najboljih postupaka

1.7. Uvođenje izmjena u području organizacije rada i formiranje radnih timova

Aktivnost 2 Inovacija procesa – 1/6/2020 – 30/5/2022

Navedenom aktivnošću planira se uvođenje novina u način poslovanja tvrtke u cilju komercijalizacije dva inovativna proizvoda: PIMSf i eLBC. Aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

2.1. Predstavljanje nove metode implementacije PIMSf

2.2. Nabava nove opreme i softvera potrebnih za implementaciju proizvoda.

2.3. Uvođenje nove metode proizvodnje eLBC-a

2.3.1. Ugradnja nove proizvodne tehnologije, automatizacijske opreme i senzora

2.3.2. Proizvodnja “nulte serije”

2.4. Ispitivanje i certificiranje eLBC-a u skladu s CE standardom

2.5. Ispitivanje i certificiranje eLBC-a u skladu s EX standardom

2.6. Priprema, projektiranje i izrada promotivnih materijala

2.7. Promotivna kampanja u ciljanim medijima

2.8. Priprema dokumentacije za zaštitu intelektualnog vlasništva PIMSf i eLBC

Aktivnost PM Upravljanje projektom – 1/6/2020 – 30/5/2022

Navedenom aktivnošću želi se osigurati uspješna provedba projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i realizacija svih aktivnosti, rezultata, ciljeva i pokazatelja uspješnosti projekta. Aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

3.1. Izrada izvještaja i praćenje napretka projekta – Uključuje sve administrativne postupke vezane za uspješnu provedbu projekta: razradu i ažuriranje Plana nabave, PPZNS, pripremu izvješća o napretku projekta/pripadajućih ZNS, završnog izvješća o provedbi projekta. Osim navedenog, uključuje i financijski monitoring i dokaz o troškovima, kao i obračunavanje i evidenciju troškova te uspostavu odgovarajućeg sustava arhiviranja. U sklopu ove aktivnosti organizirat će se i sastanci projektnog tima u cilju efikasne koordinacije i uspješne provedbe projekta sukladno Ugovoru, čime će se pridonijeti učinkovitijem ostvarenju svih rezultata, ciljeva i pokazatelja uspješnosti projekta. Uz redovite sastanke, svi članovi projektnog tima redovno će, na dnevnoj bazi, razmjenjivat će iskustva i podatke o napretku projekta, a sastanci projektnog tima organizirat će se i češće od predviđenog ukoliko se za tim ukaže potreba.

3.2. Priprema i provedba postupka nabave – ova aktivnost ima za cilj pravovremenu i pravilnu pripremu dokumentacije za nabavu, kao i provedbu postupaka nabave, kako bi ista bila učinkovita i transparentna. Usluga pripreme dokumentacije za nabavu sastoji se od provedbe postupaka nabave prema pravilima za EOJN.

3.3. Provedba revizije projekta

Aktivnost PV Promidžba i vidljivost– 1/6/2020 – 30/5/2022

4.1. Aktivnosti obaveznog informiranja i vidljivosti

4.1.1. Ažurirana web stranica s informacijama o projektu

4.1.2. Izrađeni plakati za projekt

4.1.3. Izrađene trajne naljepnice za opremu

1. Inovacija organizacije poslovanja:

Uvodi se nova organizacijska metoda (Metoda procesnih funkcija) koja će povezati procese evidentiranja, informiranja, kontroliranja, analiziranja, donošenja odluka, planiranja, usklađivanja, organiziranja i izvođenja procesa, što će dovesti do formiranja novih odjela u tvrtki: Odjel proizvodnje eLBC-a i Odjel implementacije PIMSf-a. Osim integriranog sustava za praćenje novih proizvoda (proizvodnja, financije, strategija, marketing), uvodi se i program osposobljavanja u cilju stvaranja učinkovitih i funkcionalnih timova koji će objediniti zaposlenike iz različitih područja nadležnosti. Uvodi se nova baza znanja, provode se najkvalitetniji postupci, koje se želi učiniti što dostupnijima drugima. Također se uvode izmjene u organizaciju poslovanja, koje uključuju prvu primjenu decentralizirane odgovornosti za voditelje novih odjela te formiranje radnih timova za poboljšanje pristupa, razmjene i objedinjavanja znanja iz različitih odjela. U odjelu implementacije PIMSf-a radit će tri, a u u odjelu za proizvodnju eLBC-a jedan inženjer.

2. Inovacija procesa

Uvodi se nova metoda implementacije PIMSf zasnovana na radu u dvije smjene. Razlog tomu je tehnička podrška u zemljama druge vremenske zone. Osim toga, provodi se nabavka nove opreme i softvera potrebnih za implementaciju proizvoda. Uvodi se nova metoda proizvodnje eLBC-a koju čini: instalacija nove proizvodne tehnologije, automatizirana oprema i senzori u stvarnom vremenu koji mogu prilagođavati procese, nova oprema potrebna za nove proizvode, alati za lasersko rezanje, računalno potpomognut razvoj proizvoda. Proizvodi se “nulta serija” koja se sastoji od 50 uređaja. Uređaj eLBC je certificiran u skladu s CE i EX normom. U odjelu implementacije PIMSf-a radit će tri, a u u odjelu za proizvodnju eLBC-a jedan inženjer. Za oba proizvoda izrađuju se promotivni materijali i provodi se promotivna kampanja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Feromihin.d.o.o.

Kontakt osobe:

Marica Tičak – [email protected]

Kontakt